skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Tangermann, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional auditory p300 speller with predictive text system

Hohne, Johannes ; Schreuder, Martijn ; Blankertz, Benjamin ; Tangermann, Michael

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2010, Vol.2010, pp.4185-8

ISSN: 1557-170X ; PMID: 21096889 Version:1 ; DOI: 10.1109/IEMBS.2010.5627379

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Auditory Multi-Class Brain-Computer Interface Paradigm: Spatial Hearing as an Informative Cue (A New Auditory BCI Paradigm)

Schreuder, Martijn ; Blankertz, Benjamin ; Tangermann, Michael; Yan, Jun (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(4), p.e9813 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0009813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Zero Training for Brain-Computer Interfacing (Towards Zero Training)

Krauledat, Matthias ; Tangermann, Michael ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert; Sporns, Olaf (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(8), p.e2967 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine learning for real-time single-trial EEG-analysis: From brain–computer interfacing to mental state monitoring

Müller, Klaus-Robert ; Tangermann, Michael ; Dornhege, Guido ; Krauledat, Matthias ; Curio, Gabriel ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neuroscience Methods, 2008, Vol.167(1), pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2007.09.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tangermann, Michael
  2. Blankertz, Benjamin
  3. Blankertz, B.
  4. Tangermann, M.
  5. Krauledat, Matthias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...