skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Tác giả/ người sáng tác: Tang, Yang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital IIR Filters Design Using Differential Evolution Algorithm with a Controllable Probabilistic Population Size

Zhu, Wu ; Fang, Jian-An ; Tang, Yang ; Zhang, Wenbing ; Du, Wei; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040549 ; PMCID: 3394744 ; PMID: 22808191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Du, Wei
  2. Bourdon, Jérémie
  3. Zhang, Wenbing
  4. Wu Zhu
  5. Jian-an Fang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...