skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Tác giả/ người sáng tác: Tang, Guangwu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive Numerical Modeling of the Blast Furnace Ironmaking Process

Zhou, Chenn ; Tang, Guangwu ; Wang, Jichao ; Fu, Dong ; Okosun, Tyamo ; Silaen, Armin ; Wu, Bin

JOM, May 2016, Vol.68(5), pp.1353-1362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838 ; DOI: 10.1007/s11837-016-1891-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Advanced Simulation and Visualization for Manufacturing Process Optimization

Zhou, Chenn ; Wang, Jichao ; Tang, Guangwu ; Moreland, John ; Fu, Dong ; Wu, Bin

JOM, 2016, Vol.68(5), pp.1363-1369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-016-1892-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Chenn
  2. Fu, D.
  3. Wang, J.
  4. Tang, Gw
  5. Wu, Bin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...