skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Tanaka, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A micromechanics model of creep deformation in dispersion-strengthened metals

Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(12), pp.3177-3182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01209234

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of high-temperature ageing on the creep-rupture properties of cobalt-base L-605 alloys

Tanaka, M. ; Iizuka, H.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(12), pp.5199-5206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00580151

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of grain-boundary configuration on the high-temperature creep strength of cobalt-base L-605 alloys

Tanaka, M. ; Iizuka, H. ; Tagami, M.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(7), pp.2421-2428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of creep-rupture properties of wrought cobalt-based HS-21 alloys at high temperatures

Tanaka, M. ; Iizuka, H. ; Ashihara, F.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(5), pp.1623-1628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of grain size and microstructures on the internal friction and Young's modulus of a high-strength steel HT-80

Tanaka, Manabu ; Iizuka, Hiroshi

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(16), pp.4389-4393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00543656

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture toughness measurement with fatigue-precracked single edge-notched beam specimens of WC-Co hard metal

Iizuka, H. ; Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(16), pp.4394-4398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00543657

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of fatigue-crack growth resistance by grain-boundary reaction precipitates at high temperature

Iizuka, Hiroshi ; Tanaka, Manabu

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(8), pp.3785-3789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00575419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of the high-temperature deformation of metallic materials with ellipsoidal second-phase particles

Tanaka, M. ; Iizuka, H.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(6), pp.1932-1938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00547928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of creep deformation in ductile two-phase alloys by a continuum mechanics model

Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(10), pp.2750-2756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356213

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of serrated grain boundaries on the crack growth in austenitic heat-resisting steels during high-temperature creep

Tanaka, Manabu ; Iizuka, Hiroshi ; Ashihara, Fumio

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(11), pp.3827-3832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01106799

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain refinement by utilizing grain-boundary reaction in heat-resistant alloys

Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(15), pp.4093-4098 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00355976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of grain-boundary configuration and fracture surface roughness by fractal geometry and creep-rupture properties of metallic materials

Tanaka, Manabu

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(17), pp.4717-4725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01166012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep-rupture properties and grain-boundary sliding in wrought cobalt-base HS-21 alloys at high temperatures

Tanaka, M. ; Iizuka, H. ; Ashihara, F.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(10), pp.2636-2640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep rupture strength and grain-boundary sliding in austenitic 21 Cr-4Ni-9Mn steels with serrated grain boundaries

Tanaka, Manabu ; Miyagawa, Ohmi ; Sakaki, Tsuneaki ; Iizuka, Hiroshi ; Ashihara, Fumio ; Fujishiro, Dai

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.621-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174696

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture initiation at a sphrerical inclusion in a matrix plastically deformed by shear

Iizuka, Hiroshi ; Tanaka, Manabu

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(2), pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01145531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractal nature and quantitative evaluation of microstructures in metallic materials

Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(14), pp.3668-3673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351883

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Iizuka, H
  3. Tanaka, Manabu
  4. Iizuka, Hiroshi
  5. Ashihara, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...