skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tanabe, Shinsuke xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Haptoglobin genotyping of Vietnamese: Global distribution of HPdel, complete deletion allele of the HP gene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptoglobin genotyping of Vietnamese: Global distribution of HPdel, complete deletion allele of the HP gene

Soejima, Mikiko; Agusa, Tetsuro; Iwata, Hisato; Fujihara, Junko; Kunito, Takashi; Takeshita, Haruo; Vi, Thi Mai Lan; Tu, Binh Minh; Takahashi, Shin; Pham, Thi Kim Trang; Pham, Hung Viet; Tanabe, Shinsuke; Koda, Yoshiro

Scopus; 13446223; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S134462231400131X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34040

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptoglobin genotyping of Vietnamese: Global distribution of HPdel, complete deletion allele of the HP gene

Soejima, Mikiko ; Agusa, Tetsuro ; Iwata, Hisato ; Fujihara, Junko ; Kunito, Takashi ; Takeshita, Haruo ; Lan, Vi Thi Mai ; Minh, Tu Binh ; Takahashi, Shin ; Trang, Pham Thi Kim ; Viet, Pham Hung ; Tanabe, Shinsuke ; Koda, Yoshiro

Legal Medicine, January 2015, Vol.17(1), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1344-6223 ; E-ISSN: 1873-4162 ; DOI: 10.1016/j.legalmed.2014.08.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tu, Binh Minh
  2. Vi, Thi Mai Lan
  3. Koda, Yoshiro
  4. Kunito, Takashi
  5. Iwata, Hisato

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...