skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Takeyh, Ray xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time for Detente With Iran

Takeyh, Ray

Foreign Affairs, Mar/Apr 2007, Vol.86(2), pp.17-32

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iran-Iraq War: A Reassessment

Takeyh, Ray

The Middle East Journal, Summer 2010, Vol.64(3), pp.365-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran's New Iraq

Takeyh, Ray

The Middle East Journal, Winter 2008, Vol.62(1), pp.13-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/62.1.11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takeyh, R.
  2. Ray Takeyh
  3. Takeyh, Ray

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...