skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Tae, Sungho xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of environmental load evaluation system of a standard Korean apartment house

Shin, Sungwoo ; Tae, Sungho ; Woo, Jeehwan ; Roh, Seungjun

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, Vol.15(2), pp.1239-1249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-0321 ; E-ISSN: 1879-0690 ; DOI: 10.1016/j.rser.2010.09.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

development of apartment house life cycle CO₂ simple assessment system using standard apartment houses of South Korea

Tae , Sungho ; Shin , Sungwoo ; Woo , Jeehwan ; Roh , Seungjun

Renewable and sustainable energy reviews, 2011, Vol.15(3), pp.1454-1467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-0321

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life cycle CO₂ assessment of concrete by compressive strength on construction site in Korea

Park , Junghoon ; Tae , Sungho ; Kim , Taehyung

Renewable and sustainable energy reviews, 2012, Vol.16(5), pp.2940-2946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-0321

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tae , Sungho
  2. Tae, Sungho
  3. Tae, S
  4. Woo, J
  5. Shin, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...