skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Tabart, Gilles xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effets des paramètres graphiques sur la perception visuelle : experimentations sur la forme, la surface, l'orientation des objets et la définition des écrans

Tabart, Gilles ; Athènes, Sylvie ; Conversy, Stéphane ; Vinot, Jean-Luc; Porte, Laurence (Editor)

IHM '07 Proceedings of the 19th International Conference of the Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, 13 November 2007

DOI: 10.1145/1541436.1541442

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Conversy, Stéphane
  2. Athènes, S.
  3. Conversy, S.
  4. Tabart, Gilles
  5. Athènes, Sylvie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...