skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tạ Thị Thảo xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation the heavy metal contents in surface water and sediment collected in ThadLuang Marsh (Lao PDR) : M.A Thesis

Phetdalaphone BOUTTAVONG; Tạ Thị Thảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (363.7285 PHE 2011)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tạ Thị Thảo
  2. Phetdalaphone Bouttavong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...