skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Syse, Henrik xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, May 1998, Vol.35(3), pp.406-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343398035003022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tunander, Ola

Journal of Peace Research, November 1999, Vol.36(6), pp.756-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343399036006023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Snodgrass, Martha

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.752-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

de Soysa, Indra

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.538-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Lumsden, Malvern

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.372-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics of War and Peace: An Introduction

Syse, Henrik ; Reichberg, Gregory

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.419-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Skrede Gleditsch, Kristian ; Hoelscher, Kristian ; Holtermann, Helge ; Houben, Bram ; Hugo, Torbjørn Graff ; Jensehaugen, Jørgen ; Kalyvas, Stathis N ; Le Renard, Callie ; Mehlum, Halvor ; Miller, Jason L ; Monsutti, Alessandro ; Røislien, Hanne Eggen ; Sira, Inger Helene ; Skjelsbæk, Inger ; Svensson, Isak ; Syse, Henrik ; Tadevosyan, Margarita ; Theisen, Ole Magnus ; Urdal, Henrik ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, March 2010, Vol.47(2), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309357288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes: Kielland, Anne & Maurizia Tovo, 2006. Children at Work: Child Labor Practices in Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner. xi 191 pp. ISBN 1588264335

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, November 2008, Vol.45(6), pp.855-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433080450060912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes: Sandoz, Ellis, 2006. Republicanism, Religion, and the Soul of America. Columbia, MO: University of Missouri Press. xv 320 pp. ISBN 9780826217264

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, November 2008, Vol.45(6), pp.857-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433080450060916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes: Kaplan, Fred, 2008. Daydream Believers: How a Few Grand Ideas Wrecked American Power. Hoboken, NJ: Wiley. ix 246 pp. ISBN 9780470121184

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, November 2008, Vol.45(6), pp.855-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433080450060911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Syse, Henrik
  2. Syse, H.
  3. Gleditsch, Nils Petter
  4. Urdal, Henrik
  5. Houben, Bram

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...