skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Sweat, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2008 outbreak of salmonella Saintpaul infections associated with raw produce.(Sweet and hot peppers)(Clinical report)

Behravesh, Casey Barton ; Mody, Rajal K. ; Jungk, Jessica ; Gaul, Linda ; Redd, John T. ; Chen, Sanny ; Cosgrove, Shaun ; Hedican, Erin ; Sweat, David ; Chavez - Hauser, Lina ; Snow, Sandra L. ; Hanson, Heather ; Thai - An Nguyen ; Sodha, Samir V. ; Boore, Amy L. ; Russo, Elizabeth ; Mikoleit, Matthew ; Theobald, Lisa ; Gerner - Smidt, Peter ; Hoekstra, Robert M. ; Angulo, Frederick J. ; Swerdlow, David L. ; Tauxe, Robert V. ; Griffin, Patricia M. ; Williams, Ian T.

The New England Journal of Medicine, March 10, 2011, Vol.364(10), p.918(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salmonella typhimurium infections associated with peanut products.(Clinical report)

Cavallaro, Elizabeth ; Date, Kashmira ; Medus, Carlota ; Meyer, Stephanie ; Miller, Benjamin ; Kirn, Clara ; Nowicki, Scott ; Cosgrove, Shaun ; Sweat, David ; Quyen Phan ; Flint, James ; Daly, Elizabeth R. ; Adams, Jennifer ; Hyytia - Trees, Eija ; Gerner - Smidt, Peter ; Hoekstra, Robert M. ; Schwensohn, Colin ; Langer, Adam ; Sodha, Samir V. ; Rogers, Michael C. ; Angulo, Frederick J. ; Tauxe, Robert V. ; Williams, Ian T. ; Behravesh, Casey Barton

The New England Journal of Medicine, August 18, 2011, Vol.365(7), p.601(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gerner-Smidt, Peter
  2. Cosgrove, Shaun
  3. Angulo, Frederick J
  4. Tauxe, Robert V
  5. Behravesh, Casey Barton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...