skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Tác giả/ người sáng tác: Swainston, Neil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases.(Research Article)

Swainston, Neil ; Batista - Navarro, Riza ; Carbonell, Pablo ; Dobson, Paul D. ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian J. ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan R. ; Ananiadou, Sophia ; Faulon, Jean - Loup ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas B. ; Scrutton, Nigel S. ; Breitling, Rainer

PLoS ONE, July 14, 2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vinaixa, Maria
  2. Faulon, Jl
  3. Dobson, Paul D
  4. Jervis, A.J.
  5. Scrutton, Ns

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...