skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Svensson, Lars-Gunnar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategy-proof allocation of multiple public goods

Svensson, Lars-Gunnar ; Torstensson, Pär

Social Choice and Welfare, 1 February 2008, Vol.30(2), pp.181-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01761714 ; E-ISSN: 1432217X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategy-Proof and Nonbossy Allocation of Indivisible Goods and Money

Svensson, Lars-Gunnar ; Larsson, Bo

Economic Theory, 1 October 2002, Vol.20(3), pp.483-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09382259 ; E-ISSN: 14320479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...