skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Suzuki, Katsuhiko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine Os isotopic fluctuations in the early Eocene greenhouse interval as recorded by metalliferous umbers from a Tertiary ophiolite in Japan

Kato, Yasuhiro ; Fujinaga, Koichiro ; Suzuki, Katsuhiko

Gondwana Research, 2011, Vol.20(2), pp.594-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1342-937X ; E-ISSN: 1878-0571 ; DOI: 10.1016/j.gr.2010.12.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray spectroscopic perspective on the formation mechanism of REY-rich muds in the Pacific Ocean

Kashiwabara, Teruhiko ; Toda, Ryuichi ; Nakamura, Kentaro ; Yasukawa, Kazutaka ; Fujinaga, Koichiro ; Kubo, Sayuri ; Nozaki, Tatsuo ; Takahashi, Yoshio ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

Geochimica et cosmochimica acta, 01 November 2018, Vol.240, pp.274-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; E-ISSN: 1872-9533 ; DOI: 10.1016/j.gca.2018.08.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geology and geochemistry of ferromanganese nodules in the Japanese Exclusive Economic Zone around Minamitorishima Island

Machida, Shiki ; Fujinaga, Koichiro ; Ishii, Teruaki ; Nakamura, Kentaro ; Hirano, Naoto ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.539-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0419

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical leaching of rare earth elements from highly REY-rich mud

Takaya, Yutaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yamagata, Naoya ; Araki, Syuhei ; Maki, Ryota ; Nakamura, Kentaro ; Iijima, Koichi ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.637-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0373

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare-earth, major, and trace element geochemistry of deep-sea sediments in the Indian Ocean: Implications for the potential distribution of REY-rich mud in the Indian Ocean

Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Machida, Shiki ; Ohta, Junichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.621-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0361

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological factors responsible for REY-rich mud in the western North Pacific Ocean: Implications from mineralogy and grain size distributions

Ohta, Junichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Machida, Shiki ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Takaya, Yutaro ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.591-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0435

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of extremely REY-rich mud in the western North Pacific Ocean

Iijima, Koichi ; Yasukawa, Kazutaka ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Machida, Shiki ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Haraguchi, Satoru ; Nishio, Yoshiro ; Usui, Yoichi ; Nozaki, Tatsuo ; Yamazaki, Toshitsugu ; Ichiyama, Yuji ; Ijiri, Akira ; Inagaki, Fumio ; Machiyama, Hideaki ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.557-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0431

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of REY-rich mud in the Japanese Exclusive Economic Zone around Minamitorishima Island

Fujinaga, Koichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Machida, Shiki ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Araki, Shuhei ; Liu, Hanjie ; Usami, Ryo ; Maki, Ryota ; Haraguchi, Satoru ; Nishio, Yoshiro ; Usui, Yoichi ; Nozaki, Tatsuo ; Yamazaki, Toshitsugu ; Ichiyama, Yuji ; Ijiri, Akira ; Inagaki, Fumio ; Machiyama, Hideaki ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.575-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0432

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major and trace element geochemistry and Os isotopic composition of metalliferous umbers from the Late Cretaceous Japanese accretionary complex

Kato, Yasuhiro ; Fujinaga, Koichiro ; Suzuki, Katsuhiko

Geochemistry, Geophysics, Geosystems, July 2005, Vol.6(7), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-2027 ; E-ISSN: 1525-2027 ; DOI: 10.1029/2005GC000920

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fujinaga, Koichiro
  2. Suzuki, Katsuhiko
  3. Kato, Yasuhiro
  4. Nakamura, K.
  5. Nozaki, Tatsuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...