skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Sutton, Deborah xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other Landscapes: Colonialism and the Predicament of Authority in Nineteenth-Century South India

Sutton, Deborah; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 027 0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...