skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Surmiak, Adrianna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Teaching the Nation: History and Nationalism in Polish School History Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching the Nation: History and Nationalism in Polish School History Education

Jaskulowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr ; Surmiak, Adrianna

British Journal of Sociology of Education, 2018, Vol.39(1), p.77-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; DOI: 10.1080/01425692.2017.1304205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Teaching History, Teaching Nationalism: A Qualitative Study of History Teachers in a Polish Post-Industrial Town
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching History, Teaching Nationalism: A Qualitative Study of History Teachers in a Polish Post-Industrial Town

Jaskulowski, Krzysztof ; Surmiak, Adrianna

Critical Studies in Education, 2017, Vol.58(1), p.36-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-8487 ; DOI: 10.1080/17508487.2015.1117006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social construction of the impact of Euro 2012: a Wroclaw case study

Jaskulowski, Krzysztof ; Surmiak, Adrianna

Leisure Studies, 02 September 2016, Vol.35(5), p.600-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4367 ; E-ISSN: 1466-4496 ; DOI: 10.1080/02614367.2015.1037790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Surmiak, A
  2. Jaskulowski, Krzysztof
  3. Surmiak, Adrianna
  4. Jaskulowski, K.
  5. Majewski, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...