skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sundaralingam, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of an RNA duplex r(G GCGC CC)2 with non-adjacent G*U base pairs

Shi, K ; Wahl, M ; Sundaralingam, M

Nucleic acids research, 15 May 1999, Vol.27(10), pp.2196-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 10219093 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of r(GUGUGUA)dC with tandem G x U/U x G wobble pairs with strand slippage

Biswas, R ; Sundaralingam, M

Journal of molecular biology, 18 July 1997, Vol.270(3), pp.511-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 9237915 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of an alternating octamer r(GUAUGUA)dC with adjacent G x U wobble pairs

Biswas, R ; Wahl, M C ; Ban, C ; Sundaralingam, M

Journal of molecular biology, 18 April 1997, Vol.267(5), pp.1149-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 9150403 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sundaralingam, M.
  2. Wahl, M.
  3. Biswas, Roopa
  4. Sundaralingam, Muttaiya
  5. Biswas, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...