skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sun, Yi-Xuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notification Rate of Tuberculosis among Migrants in China 2005–2014: A Systematic Review and Meta-analysis

Sun, Yi-Xuan ; Zhu, Lei ; Lu, Zu-Hong ; Jia, Zhong-Wei

Chinese Medical Journal, 2016, Vol.129(15), p.1856-1860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; DOI: 10.4103/0366-6999.186650 ; PMCID: 4976576 ; PMID: 27453237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, Yi-Xuan
  2. Lei Zhu
  3. Zhu, Lei
  4. Yi-Xuan Sun
  5. Lu, Zu-Hong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...