skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Sun, Song xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile syntheses of bimetallic ytterbium bisamides stabilized by a flexible bridged bis(phenolato) ligand and the high activity for the polymerization of l -lactide

Zhang, Zhongjian ; Xu, Xiaoping ; Sun, Song ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chemical Communications, 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b915414k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of -diketiminate-ligated bimetallic and monometallic lanthanide amide complexes and their reactivity with isoprene and AlMe 3

Sun, Song ; Ouyang, Hao ; Luo, Yunjie ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2013, Vol.42(46), pp.16355-16364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9236 ; E-ISSN: 1477-9244 ; DOI: 10.1039/c3dt52014e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic lanthanide amido complexes as highly active initiators for the ring-opening polymerization of lactides

Sun, Song ; Nie, Kun ; Tan, Yufang ; Zhao, Bei ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2013, Vol.42(8), pp.2870-2878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9236 ; E-ISSN: 1477-9244 ; DOI: 10.1039/c2dt31597a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shen, Qi
  2. Sun, Song
  3. Zhang, Yong
  4. Zhang, Y
  5. Yao, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...