skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sumiyama, K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Loss-of-Function Mutation in a Repressor Module of Human-Specifically Activated Enhancer HACNS1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss-of-Function Mutation in a Repressor Module of Human-Specifically Activated Enhancer HACNS1

Sumiyama, K. ; Saitou, N.

Molecular Biology and Evolution, 11/01/2011, Vol.28(11), pp.3005-3007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msr231

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Possible involvement of SINEs in mammalian-specific brain formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible involvement of SINEs in mammalian-specific brain formation

Sasaki, T. ; Nishihara, H. ; Hirakawa, M. ; Fujimura, K. ; Tanaka, M. ; Kokubo, N. ; Kimura-Yoshida, C. ; Matsuo, I. ; Sumiyama, K. ; Saitou, N. ; Shimogori, T. ; Okada, N.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/18/2008, Vol.105(11), pp.4220-4225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0709398105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conserved evolution of the Rh50 gene compared to its homologous Rh blood group gene

Kitano, T ; Sumiyama, K ; Shiroishi, T ; Saitou, N

Biochemical and biophysical research communications, 10 August 1998, Vol.249(1), pp.78-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 9705835 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene diversity of chimpanzee ABO blood group genes elucidated from intron 6 sequences

Kitano, T ; Noda, R ; Sumiyama, K ; Ferrell, Re ; Saitou, N

The Journal of Heredity, 2000, Vol.91(3), pp.211-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-7333

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene diversity of chimpanzee ABO blood group genes elucidated from exon 7 sequences

Sumiyama, K ; Kitano, T ; Noda, R ; Ferrell, R E ; Saitou, N

Gene, 23 December 2000, Vol.259(1-2), pp.75-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 11163964 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sumiyama, K.
  2. Saitou, N.
  3. Saitou, Naruya
  4. Sumiyama, Kenta
  5. Kitano, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...