skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Suárez-Castillo, Germán xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Suárez-Castillo, Germán

Palabra Clave, 01 December 2008, Vol.11(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Colombia  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Dialnet  (1)
  4. SciELO  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Suárez Castillo, Germán
  2. Germán Suárez Castillo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...