skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computational Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Su, Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCC-GUI: a Shiny-based application for differential expression analysis of RNA-Seq count data

Su, Wei ; Sun, Jianqiang ; Shimizu, Kentaro ; Kadota, Koji

BMC Research Notes, March 13, 2019, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-0500 ; DOI: 10.1186/s13104-019-4179-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kadota, K.
  2. Sun, J.
  3. Sun, Jianqiang
  4. Su, W.
  5. Shimizu, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...