skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Su, Kuo-Lan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a module-based security system for an intelligent home

Su, Kuo-Lan ; Chia, Song-Hiang ; Shiau, Sheng-Ven ; Guo, Jr-Hung

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.242-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0663-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-robot-based intelligent security system

Liao, Yi-Lin ; Su, Kuo-Lan

Artificial Life and Robotics, 2011, Vol.16(2), pp.137-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-011-0888-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Path planning of fire-escaping system for intelligent building

Su, Hsu-Shan ; Su, Kuo-Lan

Artificial Life and Robotics, 2012, Vol.17(2), pp.216-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-012-0045-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech-based formation control of the multi-robot system

Su, Kuo-Lan ; Lin, Yung-Chin ; Li, Bo-Yi ; Guo, Jr-Hung

Artificial Life and Robotics, 2013, Vol.17(3), pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-012-0068-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A* search algorithm applied to a Chinese chess game

Su, Kuo-Lan ; Chung, Cheng-Yun ; Zou, Jie-Tong ; Hsu, Te-Yi

Artificial Life and Robotics, 2011, Vol.16(2), pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-011-0882-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion planning for a landmine-detection robot

Su, Kuo-Lan ; Su, Hsu-Shan ; Shiao, Sheng-Wen ; Guo, Jr-Hung

Artificial Life and Robotics, 2011, Vol.16(3), pp.277-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-011-0879-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion planning for mobile robots using a laser range finder

Guo, Jr-Hung ; Su, Kuo-Lan ; Wu, Chia-Ju ; Shiau, Sheng-Ven

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.257-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0666-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisensor fusion-based gas detection module

Guo, Jr-Hung ; Chien, I.-Chao ; Su, Kuo-Lan ; Wu, Chia-Ju

Artificial Life and Robotics, 2011, Vol.16(1), pp.16-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-010-0875-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection system of a security robot using multisensor fusion algorithms

Chien, Ting-Li ; Tzou, Jyh-Hwa ; Wang, Chun-Chieh ; Su, Kuo-Lan

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.247-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0664-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Su, Kuo-Lan
  2. Su, K.-L.
  3. Su, Kuo - Lan
  4. Guo, Jr-Hung
  5. Guo, Jr - Hung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...