skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Sturm, Flavius xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world of raw materials 2050: Scoping future dynamics in raw materials through scenarios

Schimpf, Sven ; Sturm, Flavius ; Correa, Vitor ; Bodo, Balazs ; Keane, Christopher

Energy Procedia, September 2017, Vol.125, pp.6-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2017.08.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sturm, F.
  2. Bodo, B.
  3. Sturm, Flavius
  4. Schimpf, S.
  5. Keane, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...