skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Software & Systems Modeling xóa Chủ đề: Business Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Studer, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platform independent Web application modeling and development with Netsilon

Muller, Pierre-Alain ; Studer, Philippe ; Fondement, Frédéric ; Bezivin, Jean

Software & Systems Modeling, 2005, Vol.4(4), pp.424-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-005-0091-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...