skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa Tác giả/ người sáng tác: Stubager, Rune xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiske holdninger i politisk kontekst 2006, runde 2; Political attitudes in the political context in 2006, round 2

Togeby, Lise ; Stubager, Rune ; Slothuus, Rune ; Petersen, Michael Bang

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-24725

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiske holdninger i politisk kontekst 2006, runde 1-3; Political attitudes in the political context in 2006, round 1-3

Togeby, Lise ; Stubager, Rune ; Slothuus, Rune ; Petersen, Michael Bang

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-19395

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Slothuus, Rune
  2. Petersen, Michael Bang
  3. Togeby, Lise
  4. Stubager, Rune

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...