skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Tác giả/ người sáng tác: Strobel, Scott A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of differential ligand recognition by two classes of bis-(3'-5')-cyclic dimeric guanosine monophosphate-binding riboswitches.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Smith, Kathryn D. ; Shanahan, Carly A. ; Moore, Emily L. ; Simon, Aline C. ; Strobel, Scott A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 10, 2011, Vol.108(19), p.7757(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A relaxed active site after exon ligation by the group I intron.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Lipchock, Sarah V. ; Strobel, Scott A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 15, 2008, Vol.105(15), p.5699(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scott A. Strobel
  2. Strobel, Scott A.
  3. Strobel, SA
  4. Simon, Aline C.
  5. Shanahan , Carly A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...