skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Straub, Jeanie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the information infrastructure of a Transylvanian village

Littrell, Mary ; Nyce, James ; Straub, Jeanie ; Whipple, Mindy

New Library World, 2006, Vol.107(7/8), pp.321-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03074803 ; E-ISSN: 17586909 ; DOI: 10.1108/03074800610677290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nyce, James M.
  2. Whipple, Mindy
  3. Littrell, Mary
  4. Mary Ann Littrell
  5. Jeanie Straub

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...