skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Löffler, Maarten xóa Tác giả/ người sáng tác: Strash, Darren xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-based routing in social networks: Membership dimension and the small-world phenomenon

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Theoretical Computer Science, 25 November 2013, Vol.514, pp.96-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2013.04.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-Based Routing in Social Networks: Membership Dimension and the Small-World Phenomenon (Short)

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Arxiv ID: 1108.4675

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Category-Based Routing in Social Networks: Membership Dimension and the Small-World Phenomenon (Full)

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Löffler, Maarten ; Strash, Darren ; Trott, Lowell

Arxiv ID: 1110.4499

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strash, Darren
  2. Löffler, Maarten
  3. Goodrich, Michael T
  4. Trott, Lowell
  5. Eppstein, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...