skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Strange, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, December 2012, Vol.26(2), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751202600209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, December 2015, Vol.29(2), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/135945751502900209

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, June 2013, Vol.27(1), pp.58-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751302700107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, December 2011, Vol.25(2), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751102500206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, June 2012, Vol.26(1), pp.65-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751202600110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, December 2013, Vol.27(2), pp.62-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751302700208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, December 2014, Vol.28(2), pp.56-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751402800211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, June 2015, Vol.29(1), pp.41-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751502900109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, June 2011, Vol.25(1), pp.97-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751102500109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, June 2014, Vol.28(1), pp.54-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751402800109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, November 2017, Vol.31(2), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457517737743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, May 2016, Vol.30(1), pp.51-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457516638631

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, November 2016, Vol.30(2), pp.100-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457516670316

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, May 2018, Vol.32(1), pp.46-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457518763784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, May 2017, Vol.31(1), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457517698347

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, November 2018, Vol.32(2), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457518805992

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Collaboration and Assistance in Music Therapy Practice: Roles, Relationships, Challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration and Assistance in Music Therapy Practice: Roles, Relationships, Challenges

John Strange ; Helen Odell-Milnd Eleanor Richards

ISBN10: 1849057028 ; ISBN13: 9781849057028 ; E-ISBN10: 1784502235 ; E-ISBN13: 9781784502232

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the Music Therapist in Special Education

Strange, John

British Journal of Music Therapy, December 1987, Vol.1(2), pp.28-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945758700100206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Watch

Strange, John

British Journal of Music Therapy, May 2019, Vol.33(1), pp.56-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; E-ISSN: 2059-9773 ; DOI: 10.1177/1359457519842508

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Improvising in Styles: A Workbook for Music Therapists, Educators and Musicians

Strange, John

British Journal of Music Therapy, June 2014, Vol.28(1), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4575 ; DOI: 10.1177/135945751402800107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strange, John
  2. Strange, J.
  3. O'Connor, Rebecca
  4. O&Apos;Connor, Rebecca
  5. Melhuish, Ruth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...