skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Tác giả/ người sáng tác: Straf, Miron L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Fifth Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Fifth Edition

Citro, Constance F. , Ed. ; Straf, Miron L. , Ed.;; Miron L. Straf (Editor) ; Constance F. Citro (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309284332 ; ISBN: 0309284333 ; E-ISBN: 9780309284349 ; E-ISBN: 0309284341 ; DOI: 10.17226/18318

Toàn văn sẵn có

2
Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Fourth Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Fourth Edition

Citro, Constance F. ;Martin, Margaret E. ;Straf, Miron L. ;National Statistics Committee ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education Staff ;National Research Council Staff;; Miron L. Straf (Editor) ; Margaret E. Martin (Editor) ; Constance F. Citro (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309121750 ; ISBN: 0309121752 ; E-ISBN: 9780309121767 ; E-ISBN: 0309121760 ; DOI: 10.17226/12564

Toàn văn sẵn có

3
Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Third Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Third Edition

Singer, Burton H. ;Straf, Miron L. ;Martin, Margaret E. ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education, ;Martin, Margaret E. ;Straf, Miron L. ;Citro, Constance F.;; Constance F. Citro (Editor) ; Miron L. Straf (Editor) ; Margaret E. Martin (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309095990 ; ISBN: 0309095999 ; E-ISBN: 9780309578165 ; E-ISBN: 0309578167 ; DOI: 10.17226/11252

Toàn văn sẵn có

4
Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Second Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practices for a Federal Statistical Agency: Second Edition

Martin, Margaret E. ;Straf, Miron L. ;Citro, Constance F. ;National Research Council Staff ;Behavioral and Social Sciences and Education Commission ;National Statistics Board Staff;; Constance F. Citro (Editor) ; Miron L. Straf (Editor) ; Margaret E. Martin (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309073141 ; ISBN: 0309073146 ; E-ISBN: 9780309511155 ; E-ISBN: 0309511151 ; DOI: 10.17226/10057

Toàn văn sẵn có

5
Sharing Research Data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing Research Data

Fienberg, Stephen E. ;Martin, Margaret E. ;Straf, Miron L. ;National Statistics Committee ;National Research Council Staff ;Behavioral and Social Sciences and Education Commission;; Miron L. Straf (Editor) ; Margaret E. Martin (Editor) ; Stephen E. Fienberg (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309034999 ; ISBN: 030903499X ; E-ISBN: 9780309542043 ; E-ISBN: 0309542049 ; DOI: 10.17226/2033

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...