skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advances in Human - Computer Interaction xóa Tác giả/ người sáng tác: Strömberg, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment

Bligård, Lars-Ola ; Strömberg, Helena ; Karlsson, MariAnne; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human-Computer Interaction, 2017, Vol.2017, 13 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2017/6131575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. Hindawi Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Helena Strömberg
  2. Lars-Ola Bligård
  3. Bligård, Lars-Ola
  4. Strã¶Mberg, Helena
  5. Karlsson, MariAnne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...