skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Tác giả/ người sáng tác: Stout, Jeffrey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Democracy and tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and tradition

Stout, Jeffrey

E-ISBN 0691102937 ; E-ISBN 0691123829 ; E-ISBN 9780691123820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Blessed are the organized grassroots democracy in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blessed are the organized grassroots democracy in America

Stout, Jeffrey

E-ISBN 069113586X ; E-ISBN 9780691135861 ; E-ISBN 9780691156651 ; E-ISBN 9781400836079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stout, Jeffrey.
  2. Stout, J.
  3. Stout Jeffrey
  4. George, Robert P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...