skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Tác giả/ người sáng tác: Storch, N.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the user interface make interruptions disruptive? A study of interface style and form of interruption

Storch, N.A.

1992 Association for Computing Machines (ACM) conference on human factor on computer systems, 1992

Other: ON: DE92011295

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the user interface make interruptions disruptive A study of interface style and form of interruption

Storch, N.A.

1992 Association for Computing Machines (ACM) conference on human factor on computer systems, 1992

Other: ON: DE92011295

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Storch, N.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...