skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Tác giả/ người sáng tác: Stonebraker, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Version 0.1 of the BigDAWG Polystore System

Gadepally, Vijay ; Obrien, Kyle ; Dziedzic, Adam ; Elmore, Aaron ; Kepner, Jeremy ; Madden, Samuel ; Mattson, Tim ; Rogers, Jennie ; She, Zuohao ; Stonebraker, Michael; Stonebraker, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 3, 2017

DOI: 10.1109/HPEC.2017.8091077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BigDAWG Polystore System and Architecture

Gadepally, Vijay ; Chen, Peinan ; Duggan, Jennie ; Elmore, Aaron ; Haynes, Brandon ; Kepner, Jeremy ; Madden, Samuel ; Mattson, Tim ; Stonebraker, Michael; Stonebraker, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 24, 2016

DOI: 10.1109/HPEC.2016.7761636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattson, Tim
  2. Gadepally, V.
  3. Kepner, Jeremy
  4. Stonebraker, M.
  5. Madden, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...