skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Computer Programming and Software xóa Tác giả/ người sáng tác: Stone, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Framing Reinforcement Learning from Human Reward: Reward Positivity, Temporal Discounting, Episodicity, and Performance
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing Reinforcement Learning from Human Reward: Reward Positivity, Temporal Discounting, Episodicity, and Performance

Knox, W B ; Stone, Peter; Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Media Lab (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Media Lab
  2. Knox, W B
  3. Stone, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...