skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Stone, Kristin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMERGING VOICES: LIMITATIONS & LEGAL IMPLICATIONS OF EMPLOYEE WELLNESS PROGRAMS

Stone, Kristin

Labor Law Journal, Spring 2012, Vol.63(1), pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00236586

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action Figures

Straits, William ; Stone, Kristin

Science and Children, February 2010, Vol.47(6), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8148 ; E-ISSN: 1943-4812 ; DOI: 10.2505/3/sc10_047_06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Shorts: Action Figures

Straits, William ; Stone, Kristin

Science and Children, 1 February 2010, Vol.47(6), pp.64-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368148 ; E-ISSN: 19434812

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Integration of English Language Development and Science Instruction in Elementary Classrooms

Zwiep, Susan Gomez ; Straits, William J ; Stone, Kristin R ; Beltran, Dolores D ; Furtado, Leena

Journal of Science Teacher Education, 06 December 2011, Vol.22(8), pp.769-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-560X ; E-ISSN: 1573-1847 ; DOI: 10.1007/s10972-011-9254-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of the teaching learning collaborative process on lesson plan design

Stone, Kristin; Straits, William (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781109176711

Toàn văn sẵn có

6
HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROTIC STRING OPTICAL UNIFICATION

Cleaver, G. ; Dundee, Ben ; Perkins, John ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matt ; Stone, Kristin

String Phenomenology 2003, 2004, pp.86-93

ISBN: 9789812702463 ; DOI: 10.1142/9789812702463_0012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald

Arxiv ID: hep-ph/0310155

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterotic String Optical Unification

Perkins, John ; Dundee, Ben ; Obousy, Richard ; Kasper, Eric ; Robinson, Matthew ; Stone, Kristin ; Cleaver, Gerald; Cleaver, Gerald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stone, Kristin
 2. Straits, William
 3. Obousy, Richard
 4. Dundee, Ben
 5. Kasper, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...