skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Ethnicity xóa Tác giả/ người sáng tác: Stone, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-thinking racial conflict in an era of global terror

Stone, John ; Rizova, Polly

Ethnic and Racial Studies, 01 July 2007, Vol.30(4), pp.534-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701355959

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnic dilemma in China's industrial revolution

Hou, Xiaoshuo ; Stone, John

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2008, Vol.31(4), pp.812-817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870801957118

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stone, John
  2. Stone, J
  3. Hou, Xs
  4. Hou, Xiaoshuo
  5. Rizova, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...