skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Computer Applications (General) (Ci) xóa Tất cả các phiên bản Stocq, Julien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A domain model-driven approach for producing user interfaces to multi-platform information systems

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.395-398

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989934

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOLD: a mixed-initiative wizard for producing multi-platform user interfaces

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.331-333

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964522

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...