skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Applications (General) (Ci) xóa Tác giả/ người sáng tác: Stocq, Julien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A domain model-driven approach for producing user interfaces to multi-platform information systems

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.395-398

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989934

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOLD: a mixed-initiative wizard for producing multi-platform user interfaces

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.331-333

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964522

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...