skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Stock, Nicholas, Simon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPHTHALMIC PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF DP2 RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Stock, Nicholas, Simon

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR DIE AUGEN AUS DP2-REZEPTOR-ANTAGONISTEN
COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES OPHTALMIQUES D'ANTAGONSITES DU RÉCEPTEUR DP2
OPHTHALMIC PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF DP2 RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Stock, Nicholas, Simon

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR DIE AUGEN AUS DP2-REZEPTOR-ANTAGONISTEN
COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES OPHTALMIQUES D'ANTAGONSITES DU RÉCEPTEUR DP2
OPHTHALMIC PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF DP2 RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Stock, Nicholas, Simon

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES OPHTALMIQUES D'ANTAGONSITES DU RÉCEPTEUR DP2
OPHTHALMIC PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF DP2 RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Stock, Nicholas, Simon

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES OPHTALMIQUES D'ANTAGONSITES DU RÉCEPTEUR DP2
OPHTHALMIC PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF DP2 RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John Howard ; Seiders, Thomas, Jon ; Stock, Nicholas, Simon

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEMMER DES 5-LIPOXYGENASE AKTIVIERENDEN PROTEINS (FLAP)
INHIBITEURS DE PROTÉINE D'ACTIVATION DE LA 5-LIPOXYGÉNASE (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson, John, Howard ; Wang, Bowei ; Stock, Nicholas, Simon ; Seiders, Thomas, Jon

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN-HEMMER UND ANWENDUNGEN DAVON

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE ET UTILISATIONS DE CEUX-CI

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN-HEMMER UND ANWENDUNGEN DAVON

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND USES THEREOF

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN THE TREATMENT FIBROSIS

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDSÄURE-REZEPTORANTAGONISTEN UND IHRE VERWENDUNG
ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ACIDE LYSOPHOSPHATIDIQUE ET LEUR UTILISATION
LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND USES THEREOF

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDOLIZINHEMMER AUS 5-LIPOXYGENASE

Stearns, Brian, Andrew ; Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDOLIZINHEMMER AUS 5-LIPOXYGENASE

Stearns, Brian, Andrew ; Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN THE TREATMENT OF FIBROSIS

Seiders, Thomas, Jon ; Wang, Bowei ; Hutchinson, John, Howard ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

5-LIPOXYGENASE-AKTIVIERENDE PROTEIN (FLAP) HEMMER
INHIBITEURS DE LA PROTEINE ACTIVANT LA 5-LIPOXYGENASE (FLAP)
5-LIPOXYGENASE-ACTIVATING PROTEIN (FLAP) INHIBITORS

Hutchinson, John, H ; Prasit, Petpiboon, Peppi ; Moran, Mark ; Evans, Jillian, F ; Zunic, Jasmine, Eleanor ; Stock, Nicholas, Simon

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN-HEMMER UND ANWENDUNGEN DAVON

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DE L'AUTOTAXINE ET LEURS UTILISATIONS
AUTOTAXIN INHIBITORS AND USES THEREOF

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DE L'AUTOTAXINE ET LEURS UTILISATIONS
AUTOTAXIN INHIBITORS AND USES THEREOF

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (16)
 2. 2009đến2010  (21)
 3. 2011đến2012  (28)
 4. 2013đến2015  (13)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67)
 2. French  (64)
 3. German  (39)
 4. Spanish  (3)
 5. Danish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stock, Nicholas, Simon
 2. Hutchinson, John, Howard
 3. Evans, Jillian, F
 4. Prasit, Petpiboon, Peppi
 5. Roppe, Jeffrey, Roger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...