skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Tác giả/ người sáng tác: Stiller, Burkhard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Economics of Converged, Internet-Based Networks: 7th International Workshop on Internet Charging and QoS Technologies, ICQT 2011, Paris, France, October 24, 2011. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics of Converged, Internet-Based Networks: 7th International Workshop on Internet Charging and QoS Technologies, ICQT 2011, Paris, France, October 24, 2011. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Cohen, Johanne (Editor) ; Maillé, Patrick (Editor) ; Stiller, Burkhard (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642245466 ; ISBN: 3642245463 ; E-ISBN: 9783642245473 ; E-ISBN: 3642245471 ; DOI: 10.1007/978-3-642-24547-3

Toàn văn sẵn có

2
Incentives, Overlays, and Economic Traffic Control: Third International Workshop, ETM 2010, Amsterdam, The Netherlands, September 6, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incentives, Overlays, and Economic Traffic Control: Third International Workshop, ETM 2010, Amsterdam, The Netherlands, September 6, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Stiller, Burkhard (Editor) ; Hoßfeld, Tobias (Editor) ; Stamoulis, George D (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642154843 ; ISBN: 3642154840 ; E-ISBN: 9783642154850 ; E-ISBN: 3642154859 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15485-0

Toàn văn sẵn có

3
Network Economics for Next Generation Networks: 6th International Workshop on Internet Charging and Qos Technologies, ICQT 2009, Aachen, Germany, May 11-15, 2009. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Economics for Next Generation Networks: 6th International Workshop on Internet Charging and Qos Technologies, ICQT 2009, Aachen, Germany, May 11-15, 2009. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Reichl, Peter (Editor) ; Stiller, Burkhard (Editor) ; Tuffin, Bruno (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642017957 ; ISBN: 3642017959 ; E-ISBN: 9783642017964 ; E-ISBN: 3642017967 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01796-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Performability Has its Price: 5th International Workshop on Internet Charging and QoS Technologies, ICQT 2006, St. Malo, France, June 27, 2006. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performability Has its Price: 5th International Workshop on Internet Charging and QoS Technologies, ICQT 2006, St. Malo, France, June 27, 2006. Proceedings

International Workshop On Internet Charging And Qos Technologies;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Stiller, Burkhard (Editor) ; Reichl, Peter (Editor) ; Tuffin, Bruno (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540354567 ; ISBN: 3540354565 ; DOI: 10.1007/11780502

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Kittler, Josef
  3. Sudan, Madhu
  4. Tygar, Doug
  5. Nierstrasz, Oscar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...