skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản BioMed Central xóa Tất cả các phiên bản Stevens, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-centred evaluation framework for the Sealife semantic web browsers

Oliver, Helen ; Diallo, Gayo ; De Quincey, Ed ; Alexopoulou, Dimitra ; Habermann, Bianca ; Kostkova, Patty ; Schroeder, Michael ; Jupp, Simon ; Khelif, Khaled ; Stevens, Robert ; Jawaheer, Gawesh ; Madle, Gemma

BMC Bioinformatics, 2009, Vol.10(Suppl 10), p.S14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-S10-S14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology Design Patterns for bio-ontologies: a case study on the Cell Cycle Ontology

Aranguren, Mikel Egaña ; Antezana, Erick ; Kuiper, Martin ; Stevens, Robert

BMC Bioinformatics, 2008, Vol.9(Suppl 5), p.S1-S1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-S5-S1 ; PMCID: 2367624 ; PMID: 18460183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populous: a tool for building OWL ontologies from templates

Jupp, Simon ; Horridge, Matthew ; Iannone, Luigi ; Klein, Julie ; Owen, Stuart ; Schanstra, Joost ; Wolstencroft, Katy ; Stevens, Robert

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.13(Suppl 1), p.S5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stevens, Robert
  2. Jupp, Simon
  3. Madle, Gemma
  4. de Quincey, Ed
  5. Oliver, Helen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...