skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Stepp, Cara E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface electromyographic control of speech synthesis

Cler, Meredith J ; Nieto-Castanon, Alfonso ; Guenther, Frank H ; Stepp, Cara E

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2014, Vol.2014, pp.5848-51

ISSN: 1557-170X ; PMID: 25571326 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2014.6944958

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of augmentative visual training in auditory human-machine-interface performance

Hands, Gabrielle L ; Larson, Eric ; Stepp, Cara E

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2013, Vol.2013, pp.2804-7

ISSN: 1557-170X ; PMID: 24110310 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2013.6610123

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vibrotactile feedback aids EMG control of object manipulation

Stepp, Cara E ; Chang, Chelsey ; Malhotra, Mark ; Matsuoka, Yoky

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2011, Vol.2011, pp.1061-4

ISSN: 1557-170X ; PMID: 22254496 Version:1 ; DOI: 10.1109/IEMBS.2011.6090247

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of steady-state visual and somatosensory evoked potentials for brain-computer interface control

Smith, Dante J ; Varghese, Lenny A ; Stepp, Cara E ; Guenther, Frank H

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2014, Vol.2014, pp.1234-7

ISSN: 1557-170X ; PMID: 25570188 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2014.6943820

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete vs. continuous surface electromyographic interface control

Cler, Meredith J ; Michener, Carolyn M ; Stepp, Cara E

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2014, Vol.2014, pp.4374-7

ISSN: 1557-170X ; PMID: 25570961 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2014.6944593

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stepp, C.E.
  2. Stepp, Cara E.
  3. Cler, Meredith J.
  4. Guenther, Frank H
  5. Guenther, F.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...