skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Stephens, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holding us back.(OFFICE HOURS)(library services)

Stephens, Michael

Library Journal, April 15, 2013, Vol.138(7), p.42(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infinite learning.(Office Hours)

Stephens, Michael

Library Journal, Oct 15, 2013, Vol.138(17), p.58(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adopt or Adapt?(Office Hours)(library information science)

Stephens, Michael

Library Journal, Jan 1, 2017, Vol.142(1), p.18(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching all users.(OFFICE HOURS)(impact of public libraries on communities and the usage of technology to engage everyone)

Stephens, Michael

Library Journal, Feb 15, 2014, Vol.139(3), p.40(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching all users.(OFFICE HOURS)(impact of public libraries on communities and the usage of technology to engage everyone)

Stephens, Michael

Library Journal, Feb 15, 2014, Vol.139(3), p.40(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measure the silence.(THE TRANSPARENT LIBRARY)

Casey, Michael ; Stephens, Michael

Library Journal, Jan 1, 2009, Vol.134(1), p.26(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living out loud.(THE TRANSPARENT LIBRARY)

Casey, Michael ; Stephens, Michael

Library Journal, June 1, 2007, Vol.132(10), p.34(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transparent library: when worlds collide.(infotech)

Casey, Michael ; Stephens, Michael

Library Journal, Sept 15, 2008, Vol.133(15), p.21(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing the Michaels.(what a transparent library should be)

Casey, Michael ; Stephens, Michael

Library Journal, April 1, 2007, Vol.132(6), p.30(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming technolust: ten steps for planning in a 2.0 world.(ACCIDENTAL TECHNOLOGIST)

Stephens, Michael

Reference & User Services Quarterly, Summer, 2008, Vol.47(4), p.314(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-9054

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting productivity.(tech tips for every librarian)

Gordon, Rachel Singer ; Stephens, Michael

Computers in Libraries, May, 2007, Vol.27(5), p.30(2)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stephens, Michael
 2. Stephens, M.
 3. Casey, Michael
 4. Casey, M
 5. Kern, Mk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...