skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pavel Baev xóa Tác giả/ người sáng tác: Stephanie T. Lee xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note: Energy, Wealth and Governance in the Caucasus and Central Asia: Lessons Not Learned

Baev, Pavel; Sprecher, Christopher (Editor) ; Krause, Volker (Editor)

Journal of Peace Research, July 2006, Vol.43(4), pp.491-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343306065634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singer, Peter
  2. Baev, Pavel
  3. Sprecher, Christopher
  4. Stephanie T. Lee
  5. Krause, Volker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...