skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Stephan, Sarah xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greenland, the Faroes and Åland in Nordic and European Co-operation - Two Approaches towards Accommodating Autonomies

Stephan, Sarah

International Journal on Minority and Group Rights, August 2017, Vol.24(3), pp.273-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02403004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Territorial Arrangements in Conflict Resolution - Introduction to the Special Issue of the International Journal on Minority and Group Rights

Spiliopoulou Åkermark, Sia ; Stephan, Sarah

International Journal on Minority and Group Rights, 2013, Vol.20(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02001001

Toàn văn sẵn có

3
Rethinking Territorial Arrangements in Conflict Resolution – Introduction to the Special Issue of the International Journal on Minority and Group Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Territorial Arrangements in Conflict Resolution – Introduction to the Special Issue of the International Journal on Minority and Group Rights

Spiliopoulou Åkermark, Sia ; Stephan, Sarah

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2013, Vol.20(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02001001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Proliferation of Status Proposals for Abkhazia - Distinct Concepts or Mere Labels?

Stephan, Sarah

International Journal on Minority and Group Rights, 2013, Vol.20(1), pp.119-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02001008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Proliferation of Status Proposals for Abkhazia – Distinct Concepts or Mere Labels?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Proliferation of Status Proposals for Abkhazia – Distinct Concepts or Mere Labels?

Stephan, Sarah

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2013, Vol.20(1), pp.119-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02001008

Toàn văn sẵn có

6
Greenland, the Faroes and Åland in Nordic and European Co-operation – Two Approaches towards Accommodating Autonomies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greenland, the Faroes and Åland in Nordic and European Co-operation – Two Approaches towards Accommodating Autonomies

Stephan, Sarah

International Journal on Minority and Group Rights, 08/08/2017, Vol.24(3), pp.273-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02403004

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stephan, Sarah
  2. Stephan, S.
  3. Spiliopoulou Åkermark, Sia
  4. Åkermark, S.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...