skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Tác giả/ người sáng tác: Steitz, Thomas A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the structures of several antibiotics bound to the bacterial ribosome.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Bulkley, David ; Innis, C. Axel ; Blaha, Gregor ; Steitz, Thomas A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 5, 2010, Vol.107(40), p.17158(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA tertiary interactions in the large ribosomal subunit: The A-minor motif

Nissen, Poul ; Ippolito, Joseph A. ; Ban, Nenad ; Moore, Peter B. ; Steitz, Thomas A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 24, 2001, Vol.98(9), p.4899 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...