skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Steinbrook, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nursing in the crossfire.(Health Policy Report)

Steinbrook, Robert

The New England Journal of Medicine, May 30, 2002, Vol.346(22), p.1757(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facing the diabetes epidemic: Mandatory reporting of glycosylated hemoglobin values in New York City

Steinbrook, Robert

The New England Journal of Medicine, Feb 9, 2006, Vol.354(6), p.545(548) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug shortages and public health

Steinbrook, Robert

The New England Journal of Medicine, Oct 15, 2009, Vol.361(16), p.1525(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steinbrook, Robert
  2. Steinbrook, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...