skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Physical sciences -- Physics -- Matter xóa Tác giả/ người sáng tác: Stein, Mary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Common Beliefs and Misconceptions in Physical Science

Stein, Mary ; Larrabee, Timothy G ; Barman, Charles R

Journal of Elementary Science Education, 2008, Vol.20(2), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-185X ; E-ISSN: 2168-8753

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...